The European Country Most Similar to the South Pacific

1. Cyprus, 2. Albania, 3. Portugal, 4. Montenegro, 5. Croatia

The European Country Most Similar to Central Asia

1. Armenia, 2. Ukraine, 3. Georgia, 4. Russia, 5. Belarus

Countries with the Most Similar Food to Kyrgyzstan

1. Kazakhstan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Tajikistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Tajikistan

1. Turkmenistan, 2. Uzbekistan, 3. Kyrgyzstan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Armenia

1. Georgia, 2. Azerbaijan, 3. Romania, 4. N. Macedonia, 5. Bosnia

Countries with the Most Similar Food to Iran

1. Iraq, 2. Jordan, 3. Turkey, 4. Lebanon, 5. Albania

Countries with the Most Similar Food to Kazakhstan

1. Kyrgyzstan, 2. Azerbaijan, 3. Armenia, 4. Ukraine, 5. Russia

Countries with the Most Similar Food to Turkmenistan

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Uzbekistan

1. Tajikistan, 2. Kyrgyzstan, 3. Azerbaijan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia