Georgia’s Most Similar Countries

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania

Which States are Most Similar to Mississippi?

1. Alabama, 2. Arkansas, 3. Louisiana, 4. South Carolina, 5. Georgia