The Most Similar Countries to Moldova

1. Romania, 2. Ukraine, 3. Serbia, 4. Belarus, 5. Bulgaria

The Most Similar Countries to Georgia

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania