Romania’s Most Similar Countries

1. Moldova, 2. Bulgaria, 3. Poland, 4. Serbia, 5. Slovakia

Moldova’s Most Similar Countries

1. Romania, 2. Ukraine, 3. Serbia, 4. Belarus, 5. Bulgaria

Georgia’s Most Similar Countries

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania