Georgia’s Most Similar Countries

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania

Which Countries are Most Similar to Kyrgyzstan? 2.0

1. Kazakhstan, 2. Tajikistan, 3. Uzbekistan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia