Countries with the Most Similar Food to Kyrgyzstan

1. Kazakhstan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Tajikistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Tajikistan

1. Turkmenistan, 2. Uzbekistan, 3. Kyrgyzstan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Turkmenistan

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Afghanistan, 5. Armenia