Which States are Most Similar to Michigan?

1. Wisconsin, 2. Ohio, 3. Pennsylvania, 4. Indiana, 5. Illinois

Which Countries are Most Similar to Croatia?

1. Slovenia, 2. Serbia, 3. Slovakia, 4. Montenegro, 5. Bosnia