Countries with the Most Similar Food to Kyrgyzstan

1. Kazakhstan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Tajikistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Tajikistan

1. Turkmenistan, 2. Uzbekistan, 3. Kyrgyzstan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Iraq

1. Iran, 2. Jordan, 3. Turkey, 4. Azerbaijan, 5. Oman

Countries with the Most Similar Food to Kazakhstan

1. Kyrgyzstan, 2. Azerbaijan, 3. Armenia, 4. Ukraine, 5. Russia

Countries with the Most Similar Food to Turkmenistan

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Uzbekistan

1. Tajikistan, 2. Kyrgyzstan, 3. Azerbaijan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia