Armenia’s Most Similar Countries

1. Georgia, 2. Moldova, 3. Kyrgyzstan, 4. Serbia, 5. Ukraine

Which Countries are Most Similar to Kyrgyzstan? 2.0

1. Kazakhstan, 2. Tajikistan, 3. Uzbekistan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia

Which Countries are Most Similar to Turkmenistan? 2.0

1. Uzbekistan, 2. Kazakhstan, 3. Kyrgyzstan, 4. Azerbaijan, 5. Tajikistan