Which Countries are Most Similar to Kyrgyzstan?

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Kazakhstan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia