Which Countries are Most Similar to Turkey? 2.0

1. Azerbaijan, 2. Albania, 3. North Macedonia, 4. Tunisia, 5. Iran

Which Countries are Most Similar to Azerbaijan?

1. Turkey, 2. Uzbekistan, 3. Turkmenistan, 4. Kazakhstan, 5. Tajikistan