Which Countries are Most Similar to Libya?

1. Egypt, 2. Algeria, 3. Syria, 4. Tunisia, 5. Saudi Arabia