Which States are Most Similar to Kansas? 2.0

1. Nebraska, 2. Iowa, 3. Oklahoma, 4. Missouri, 5. South Dakota

Which States are Most Similar to Arkansas? 2.0

1. Alabama, 2. Kentucky, 3. Tennessee, 4. Mississippi, 5. Oklahoma

Which States are Most Similar to Mississippi? 2.0

1. Alabama, 2. Louisiana, 3. Georgia, 4. Arkansas, 5. South Carolina

Which States are Most Similar to Louisiana? 2.0

1. Mississippi, 2. Alabama, 3. Georgia, 4. Arkansas, 5. South Carolina