Countries with the Most Similar Food to Kyrgyzstan

1. Kazakhstan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Tajikistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Tajikistan

1. Turkmenistan, 2. Uzbekistan, 3. Kyrgyzstan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Turkmenistan

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Mongolia

1. Kyrgyzstan, 2. New Zealand, 3. Uzbekistan, 4. United Kingdom, 5. Russia

Countries with the Most Similar Food to Uzbekistan

1. Tajikistan, 2. Kyrgyzstan, 3. Azerbaijan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Vietnam

1. Thailand, 2. Laos, 3. Philippines, 4. Myanmar, 5. Indonesia