Countries with the Most Similar Food to Kyrgyzstan

1. Kazakhstan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Tajikistan, 5. Armenia

The Central Asia Food Region

Characteristics of countries in the Central Asia Food Region

Countries with the Most Similar Food to Tajikistan

1. Turkmenistan, 2. Uzbekistan, 3. Kyrgyzstan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Kazakhstan

1. Kyrgyzstan, 2. Azerbaijan, 3. Armenia, 4. Ukraine, 5. Russia

Countries with the Most Similar Food to Turkmenistan

1. Tajikistan, 2. Uzbekistan, 3. Azerbaijan, 4. Afghanistan, 5. Armenia

Countries with the Most Similar Food to Mongolia

1. Kyrgyzstan, 2. New Zealand, 3. Uzbekistan, 4. United Kingdom, 5. Russia

Countries with the Most Similar Food to Afghanistan

1. Turkmenistan, 2. Azerbaijan, 3. Tajikistan, 4. Iran, 5. Iraq

Countries with the Most Similar Food to Uzbekistan

1. Tajikistan, 2. Kyrgyzstan, 3. Azerbaijan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia