Countries with the Most Similar Food to Romania

1. Bosnia, 2. Bulgaria, 3. Moldova, 4. Serbia, 5. Slovenia

Countries with the Most Similar Food to Armenia

1. Georgia, 2. Azerbaijan, 3. Romania, 4. N. Macedonia, 5. Bosnia

Countries with the Most Similar Food to Russia

1. Ukraine, 2. Belarus, 3. Czechia, 4. Sweden, 5. Lithuania

Countries with the Most Similar Food to Ukraine

1. Russia, 2. Poland, 3. Belarus, 4. Romania, 5. Bosnia