Which Countries are Most Similar to Kyrgyzstan? 2.0

1. Kazakhstan, 2. Tajikistan, 3. Uzbekistan, 4. Turkmenistan, 5. Armenia