Russia’s Most Similar Countries

1. Belarus, 2. Ukraine, 3. Kazakhstan, 4. Serbia, 5. Latvia

Lithuania’s Most Similar Countries

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Czechia, 5. Slovakia