Russia’s Most Similar Countries

1. Belarus, 2. Ukraine, 3. Kazakhstan, 4. Serbia, 5. Latvia

Lithuania’s Most Similar Countries

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Czechia, 5. Slovakia

Finland’s Most Similar Countries

1. Sweden, 2. Estonia, 3. Norway, 4. Latvia, 5. Denmark