Countries with the Most Similar Food to Finland

1. Sweden, 2. Denmark, 3. Norway, 4. Estonia, 5. Czechia

Countries with the Most Similar Food to Lithuania

1. Latvia, 2. Poland, 3. Slovakia, 4. Czechia, 5. Sweden

Countries with the Most Similar Food to Czechia

1. Slovakia, 2. Germany, 3. Austria, 4. Sweden, 5. Poland

Countries with the Most Similar Food to Serbia

1. Romania, 2. Montenegro, 3. Bosnia, 4. Bulgaria, 5. Hungary

Countries with the Most Similar Food to Hungary

1. Slovakia, 2. Croatia, 3. Montenegro, 4. Romania, 5. Austria

Countries with the Most Similar Food to Poland

1. Czechia, 2. Russia, 3. Germany, 4. Austria, 5. Ukraine

Countries with the Most Similar Food to Estonia

1. Latvia, 2. Finland, 3. Germany, 4. Sweden, 5. Czechia