Latvia’s Most Similar Countries

1. Lithuania, 2. Estonia, 3. Czechia, 4. Slovakia, 5. Poland