Which Countries are Most Similar to Latvia? 2.0

1. Estonia, 2. Lithuania, 3. Czechia, 4. Poland, 5. Slovakia