The Most Similar Countries to Russia

1. Belarus, 2. Ukraine, 3. Kazakhstan, 4. Serbia, 5. Latvia

The Most Similar Countries to Georgia

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania