Lithuania’s Most Similar Countries

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Czechia, 5. Slovakia

Finland’s Most Similar Countries

1. Sweden, 2. Estonia, 3. Norway, 4. Latvia, 5. Denmark