The Most Similar Countries to Lithuania

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Czechia, 5. Slovakia

The Most Similar Countries to Finland

1. Sweden, 2. Estonia, 3. Norway, 4. Latvia, 5. Denmark