Which Countries are Most Similar to Lithuania? 2.0

1. Latvia, 2. Poland, 3. Estonia, 4. Czechia, 5. Slovakia