Which Countries are Most Similar to Lithuania?

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Slovakia, 5. Czechia