The Most Similar Countries to Serbia

1. Bosnia, 2. Montenegro, 3. Croatia, 4. Bulgaria, 5. North Macedonia

Montenegro’s Most Similar Countries

1. Bosnia 2. Serbia, 3. Croatia, 4. North Macedonia, 5. Bulgaria

The Most Similar Countries to Lithuania

1. Latvia, 2. Estonia, 3. Poland, 4. Czechia, 5. Slovakia