Countries with the Most Similar Food to Bulgaria

1. Romania, 2. Montenegro, 3. Croatia, 4. Serbia, 5. France

Countries with the Most Similar Food to Romania

1. Bosnia, 2. Bulgaria, 3. Moldova, 4. Serbia, 5. Slovenia

Countries with the Most Similar Food to Serbia

1. Romania, 2. Montenegro, 3. Bosnia, 4. Bulgaria, 5. Hungary

Countries with the Most Similar Food to Hungary

1. Slovakia, 2. Croatia, 3. Montenegro, 4. Romania, 5. Austria