Which States are Most Similar to Oregon?

1. Washington, 2. Colorado, 3. California, 4. Montana, 5. Arizona