Countries with the Most Similar Food to Bulgaria

1. Romania, 2. Montenegro, 3. Croatia, 4. Serbia, 5. France

Countries with the Most Similar Food to Romania

1. Bosnia, 2. Bulgaria, 3. Moldova, 4. Serbia, 5. Slovenia