Which Countries are Most Similar to Croatia?

1. Slovenia, 2. Serbia, 3. Slovakia, 4. Montenegro, 5. Bosnia