The Most Similar Countries to Turkmenistan

1. Uzbekistan, 2. Kazakhstan, 3. Kyrgyzstan, 4. Azerbaijan, 5. Tajikistan

The Most Similar Countries to Tajikistan

1. Kyrgyzstan, 2. Uzbekistan, 3. Afghanistan, 4. Kazakhstan, 5. Turkmenistan

The Most Similar Countries to South Korea

1. Japan, 2. Taiwan, 3. North Korea, 4. China, 5. Slovenia