Uzbekistan’s Most Similar Countries

1. Turkmenistan, 2. Kazakhstan, 3. Kyrgyzstan, 4. Tajikistan, 5. Azerbaijan

Turkmenistan’s Most Similar Countries

1. Uzbekistan, 2. Kazakhstan, 3. Kyrgyzstan, 4. Azerbaijan, 5. Tajikistan

Tajikistan’s Most Similar Countries

1. Kyrgyzstan, 2. Uzbekistan, 3. Afghanistan, 4. Kazakhstan, 5. Turkmenistan

South Korea’s Most Similar Countries

1. Japan, 2. Taiwan, 3. North Korea, 4. China, 5. Slovenia