Georgia’s Most Similar Countries

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania