Which States are Most Similar to Kansas? 2.0

1. Nebraska, 2. Iowa, 3. Oklahoma, 4. Missouri, 5. South Dakota