Mauritania’s Most Similar Countries

1. Sudan, 2. Algeria, 3. Egypt, 4. Yemen, 5. Djibouti