Which Countries are Most Similar to Syria? 2.0

1. Egypt, 2. Jordan, 3.Iraq, 4. Tunisia, 5. Algeria