Which Countries are Most Similar to Morocco?

1. Tunisia, 2. Algeria, 3. Egypt, 4. Jordan, 5. Syria