Which Countries are Most Similar to Morocco? 2.0

1. Algeria, 2. Tunisia, 3. Egypt, 4. Jordan, 5. Mauritania