Which States are Most Similar to Alaska?

1. Montana, 2. Idaho, 3. Wyoming, 4. North Dakota, 5. Oregon

Which Countries are Most Similar to Hungary?

1. Slovakia, 2. Slovenia, 3. Czechia, 4. Croatia, 5. Poland