The Middle Eastern Country Most Similar to Latin America

1. Tunisia, 2. Lebanon, 3. Morocco, 4. Algeria, 5. Iraq

The Central Asian Country Most Similar to Latin America

1. Turkey, 2. Kyrgyzstan, 3. Azerbaijan, 4. Kazakhstan, 5. Tajikistan

Countries with the Most Similar Food to Afghanistan

1. Turkmenistan, 2. Azerbaijan, 3. Tajikistan, 4. Iran, 5. Iraq