Which States are Most Similar to Kansas?

1. Nebraska, 2. Iowa, 3. Missouri, 4. South Dakota, 5. Oklahoma