Which Countries are Most Similar to Mongolia?

1. Kazakhstan, 2. Kyrgyzstan, 3. Uzbekistan, 4. Turkmenistan, 5. Tajikistan