Which Countries are Most Similar to Slovenia? 2.0

1. Croatia, 2. Slovakia, 3. Czechia, 4. Austria, 5. Poland