Which Countries are Most Similar to Jordan? 2.0

1. Egypt, 2. Syria, 3. Saudi Arabia, 4. Iraq, 5. Algeria