Armenia’s Most Similar Countries

1. Georgia, 2. Moldova, 3. Kyrgyzstan, 4. Serbia, 5. Ukraine