Countries with the Most Similar Food to Romania

1. Bosnia, 2. Bulgaria, 3. Moldova, 4. Serbia, 5. Slovenia