Romania’s Most Similar Countries

1. Moldova, 2. Bulgaria, 3. Poland, 4. Serbia, 5. Slovakia