Russia’s Most Similar Countries

1. Belarus, 2. Ukraine, 3. Kazakhstan, 4. Serbia, 5. Latvia

Georgia’s Most Similar Countries

1. Armenia, 2. Bulgaria, 3. Montenegro, 4. Moldova, 5. Romania