Which Countries are Most Similar to Austria?

1. Germany, 2. Austria, 3. Slovenia, 4. Slovakia, 5. Luxembourg

Which Countries are Most Similar to Azerbaijan?

1. Turkey, 2. Uzbekistan, 3. Turkmenistan, 4. Kazakhstan, 5. Tajikistan

Which Countries are Most Similar to Croatia?

1. Slovenia, 2. Serbia, 3. Slovakia, 4. Montenegro, 5. Bosnia