Which States are Most Similar to Wyoming?

1. Idaho, 2. Montana, 3. South Dakota, 4. North Dakota, 5. Kansas