Which States are Most Similar to Alaska?

1. Montana, 2. Idaho, 3. Wyoming, 4. North Dakota, 5. Oregon