Which States are Most Similar to Washington?

1. Oregon, 2. Colorado, 3. Nevada, 4. Nevada, 5. Illinois