Which Countries are Most Similar to Kazakhstan? 2.0

1. Kyrgyzstan, 2. Uzbekistan, 3. Turkmenistan, 4. Azerbaijan, 5. Russia